Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://intellect-invest.org.ua

Донецький обласний благодійний Фонд сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям
http://intellect-invest.org.ua/blago_found_dobf_soii/


Донецький обласний благодійний
Фонд сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям

Фонд створено як організацією, що діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів, рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування, у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими нормативними актами, що регулюють благодійництво і благодійну діяльність.

Метою Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб, зокрема, шляхом сприяння реалізації науково-освітніх і культурних програм і заходів, у тому числі через фінансову, інформаційну та методичну допомогу юридичним і фізичним особам у питаннях інноваційної підтримки освітньої діяльності на території області.

Предметом діяльності Фонду є надання організаційної, інформаційної, матеріальної, фінансової та іншої допомоги фізичним і юридичним особам в організації та реалізації інноваційної й науково-дослідницької діяльності в освітній галузі на території області, взаємодія з владними структурами, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, а також іншими суб’єктами господарювання на загальнодержавному рівні у напрямі реалізації мети Фонду.

Основними напрямами діяльності Фонду є:

 • сприяння практичному здійсненню місцевих, загальнодержавних і міжнародних програм, спрямованих на впровадження інноваційних педагогічних досліджень та розвиток інтелектуального й освітнього рівня молоді на території області;
 • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, надання допомоги особам, які через свої фізичні вади обмежені в реалізації власних освітніх прав і законних інтересів;
 • сприяння розвитку педагогічної науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги вчителям, науковцям, студентам, обдарованій молоді;
 • сприяння розвитку освітніх традицій і культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до освітніх і культурних цінностей та художньої творчості;
 • надання допомоги талановитій учнівській молоді, вчителям загальноосвітніх шкіл, викладачам вищих закладів освіти, науковцям, які беруть активну участь у дослідженнях актуальних психолого-педагогічних проблем;
 • сприяння охороні та збереженню національної освітньо-культурної спадщини, національного історико-культурного середовища;
 • надання допомоги в розвитку видавничої справи, відкриття і спонсорування періодичних видань педагогічного спрямування (в першу чергу – електронних), сприяння розвитку інформаційної інфраструктури суспільства;
 • сприяння в організації розробки і створенні програм, спрямованих на демократизацію й гуманізацію системи освіти;
 • допомога в організації та проведенні семінарів, конференцій, культурно-масових та інших заходів.

Основні завдання діяльності Фонду концентруються навколо питань, що стосуються:

 • створення освітніх програм, здійснення наукових розробок і досліджень в різних напрямках освіти та виховання на території області;
 • матеріальної, методичної й технічної підтримки навчальних, методичних і наукових педагогічних видань на території області а також періодичних електронних Інтернет-видань;
 • підготовки й наукового редагування навчально-методичних матеріалів і наукових розробок педагогічного спрямування;
 • розробки освітньо-педагогічних програм та їх впровадження на території області;
 • продовження й розвитку кращих освітніх традицій і культурних відносин на території області;
 • сприяння розвитку культури міжнаціонального спілкування серед представників різних національностей, що мешкають на території області.

Фонд здійснює свою діяльність у таких формах:

 • одноразової або систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги набувачам;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;
 • надання дозволу на використання власної назви, емблеми, символів;
 • надання безпосередньо допомоги набувачам особистою працею, послугами або через передачу результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Членами Фонду можуть бути громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають Статут Фонду, надають матеріальну, фінансову та іншу підтримку Фонду та приймають активну участь у його діяльності.

Членство у Фонді є добровільним і індивідуальним.