Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
Ю. А. ДЕМ’ЯНЮК. ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Архів номерів / Випуск №1 [2009] / Ю. А. Дем’янюк. Обгрунтування моделі формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах вищого військового навчального закладу

УДК 37.03:355.237

Ю. А. Дем’янюк

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ
У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В УМОВАХ ВИЩОГО
ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Анотація. У статті розкрито модель формування військово-організаторських умінь майбутніх офіцерів-прикордонників, охарактеризовано три блоки моделі, зокрема логіко-методологічний, психолого-педагогічний та технологічний. Значну увагу в статті приділено визначенню умов формування військово-організаторських умінь у курсантів у навчально-виховному процесі.
Ключові слова: військово-організаторські уміння, організаторська діяльність, структура.

Аннотация. В статье раскрыта модель формирования военно-организаторских умений будущих офицеров-пограничников, охарактеризовано три блока модели, в частности логико-методологический, психолого-педагогический и технологический. Значительное внимание в статье уделено определению условий формирования военно-организаторских умений у курсантов в учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: военно-организаторские умения, организаторская деятельность, структура.

Abstract. The article is devoted to the model forming of the future Frontier officers’ military-organizational skills. There are characterized three-blocks of the model: logic-methodological, psycho-pedagogical and technological. Considerable attention has been paid to the cadets military-organizational skills conditions forming determination at the coarse of the educational process.
Keywords: military-organizational skills, organizational activity, structure.

Забезпечення ефективного управління підрозділом, який виконує завдання з охорони державного кордону – нагальна проблема на сучасному етапі розвитку Державної прикордонної служби України. Офіцеру-прикордоннику для її подолання необхідно мати уміння кваліфікованого військового фахівця, організатора та керівника. Для подальшого вдосконалення підготовки офіцерських кадрів щодо здійснення різних видів військово-професійної діяльності особливе значення має формування у курсантів військово-організаторських умінь як найважливішої особистісної якості військового фахівця. Рівень їх сформованості є основою професійної компетенції офіцера-прикордонника та визначає його готовність до військово-організаторської діяльності на кордоні. Оскільки військово-організаторська діяльність є поліаспектною та вирізняється своєю складністю, постає проблема вибору та обґрунтування адекватних методів дослідження процесу формування військово-організаторських умінь у структурі цієї діяльності.

Аналіз досліджень [1; 2; 4; 5; 6], у яких започатковано розв’язання даної проблеми, свідчить про необхідність застосування та подальшого удосконалення методу моделювання як основного способу пізнання складних процесів та об’єктів із врахуванням їх специфіки.

Метою статті є обґрунтування моделі формування військово-організаторських умінь у курсантів-прикордонників під час навчання у вищому військовому навчальному закладі.

Моделювання – це метод опосередкованого вивчення об’єкта, який дозволяє досліджувати або освоювати об’єкт за допомогою проміжної системи – моделі. Модель завжди є своєрідним замінником оригіналу, прототипом, який у певному відношенні є більш зручним для вивчення і дає можливість перенести отримані при цьому знання, уміння, навички, сформовані особистісні якості на вихідний об’єкт. У психолого-педагогічній літературі використовуються такі поняття, як „дидактична модель”, „дидактичне моделювання”.

Дидактичну модель розглядають як спосіб пізнання необхідних предметів, як засіб реалізації принципу наочності, засіб реалізації творчої пізнавальної діяльності, як спосіб формування теоретичного уявлення про навчальний предмет або як рівень теоретичного проектування. На думку В. Ягупова, „модель (від лат. modulus – міра, мірило, зразок) навчального процесу – це еталонне уявлення про навчання учнів, його конструювання в умовах конкретних освітньо-виховних закладів. Вона визначає цілі, основи організації та проведення навчального процесу” [7, с. 227].

При розробці теоретичної моделі процесу формування військово-організаторських умінь у курсантів ми враховували, що модель повинна передбачати відображення реальної військово-професійної діяльності в змісті навчання. Це, по-перше, дасть курсантам правильне уявлення про сучасну організаторську діяльність від цілепокладання до самоаналізу її результатів, і, по-друге, дозволить їм у процесі навчання опанувати „базовими” організаторськими вміннями на такому рівні, щоб без ускладнень розпочати виконувати обов’язки за посадовим призначенням після закінчення вищого військового навчального закладу (ВВНЗ). Аналіз джерел [3; 7] дозволив визначити структуру теоретичної моделі формування військово-організаторських умінь у курсантів, яка містить три блоки: логіко-методологічний, психолого-дидактичний, технологічний.

Логіко-методологічний блок відображає цілі, педагогічні умови й чинники, що впливають на процес формування військово-організаторських умінь у курсантів ВВНЗ. Цілі дозволяють підтвердити „методологічну доказовість” правильності визначеного руху у напрямку „мета – засіб – результат” та забезпечують відповідність між новими потребами суспільства й особистості у формуванні потрібних якостей та бажаним потенційним результатом. Отже, цілі відіграють системотворчу функцію, оскільки є основою для розробки педагогічного проекту процесу формування військово-організаторських умінь у курсантів у навчальній діяльності. Педагогічні умови В.Андрєєв, М.Данилов, Л.Романишина, А.Розкішний, Н.Соловій розглядають як сукупність об’єктивних можливостей, обставин і заходів, які структуровані, спрямовані на досягнення мети та супроводжують навчально-виховний процес. Щодо предмету нашого дослідження такими умовами є сукупність обставин, засобів і заходів, що забезпечують ефективність формування військово-організаторських умінь курсантів у процесі навчання. На процес формування військово-організаторських впливають чинники, які можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. Зовнішніми чинниками можна вважати організацію навчально-виховного процесу у ВВНЗ; зміст навчального матеріалу; міжособистісні взаємодії. Зокрема, організація навчально-виховного процесу у ВВНЗ складається з форм і методів навчання, викладання навчальних дисциплін з урахуванням професійного спрямування, технічного забезпечення навчально-виховного процесу тощо. Зовнішніми можна назвати міжособистісні взаємодії: викладач – курсант і навчальна група – викладач. Внутрішніми чинниками є професійна і пізнавальна мотивація, потреба у самовдосконаленні, уподобання, здібності, зацікавленість курсантів у знаннях, у своєму професійному становленні.

Складовими психолого-дидактичного блоку є вихідні принципи. Їх можна назвати основою конструювання процесу формування військово-організаторських умінь у курсантів у навчальній діяльності, оскільки дають знання того, як треба діяти курсанту та викладачу, вихователю та вихованцям для досягнення тієї чи іншої педагогічної мети [3, с. 91] . Серед найважливіших принципів можна виділити принцип системності, комплексності, оптимальності, повноти проектних характеристик, наступності, проблемності, мотивації, індивідуалізації. Реалізація зазначених принципів щодо забезпечення формування військово-організаторських умінь у курсантів у навчальній діяльності неможлива без відповідної підготовки викладацького складу. Тому важливою умовою формування військово-організаторських умінь у курсантів є готовність викладацького складу до сучасної військово-організаторської діяльності. Рівень методичної майстерності науково-педагогічного складу безпосередньо впливає на якість навчально-виховної роботи. Його удосконалення повинно здійснюватися у системі навчально-методичної роботи кафедри, а також у межах ВВНЗ та самостійно.

Технологічний блок теоретичної моделі розкриває процесуальний аспект роботи з формування військово-організаторських умінь курсантів у ВВНЗ. У цьому блоці передбачено поетапне формування військово-організаторських умінь у курсантів на кожному курсі навчання. Формування військово-організаторських умінь у курсантів ми розглядаємо як складний педагогічний процес, у якому активно взаємодіють об’єктивні й суб’єктивні фактори формування особистості майбутнього військового фахівця, зокрема політичні, соціально-економічні, мотиви, потреби, ціннісна орієнтація, зміст і якість навчально-виховного процесу у ВВНЗ.

Технологічно цей процес включає два види підготовки: загальну та спеціальну. Загальна підготовка полягає в отриманні курсантами певної суми знань у сфері військово-організаторської діяльності. При цьому передбачається навчання загальним основам організації управління в широкому аспекті поза зв’язком з конкретними професійними функціями фахівця. Значну увагу потрібно приділити інформаційному компоненту підготовки до військово-організаторської діяльності. Спеціальна підготовка курсантів – це цикл занять щодо набуття навичок і вмінь управління, зокрема організації й координації. Спеціальна підготовка – це цілеспрямований, особливим способом організований навчальний процес для придбання професійних організаторських знань і умінь. Метою цієї підготовки є не тільки формування необхідних правових, економічних й соціально-психологічних знань, але і операційних умінь й навичок. Її особливістю є використання різних методів активного навчання (ділові рольові ігри, розбір ситуацій, групові дискусії, елементи аутогенного тренування, психолого-педагогічні тренінги та ін.), інтегративний характер навчання, використання сучасних технічних засобів та інформаційних програм навчання. З урахуванням того, що майбутні офіцери-прикордонники повинні бути готовими виконувати специфічні функції керівника первинного військового колективу, на нашу думку, у роботі з формування військово-організаторських умінь важливо використовувати функціонально-рольовий підхід, що передбачає взаємозв’язок інформаційного та практичного компонентів підготовки до військово-організаторської діяльності. Це акцентує увагу на практичних аспектах формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників. Отже, технологічній блок передбачає поетапне формування військово-організаторських умінь у курсантів без порушення логіки навчально-виховного процесу у ВВНЗ.

Таким чином, теоретична модель процесу формування військово-організаторських умінь у курсантів відображає результати цілісного, системного аналізу цього процесу. Теоретична модель конструктивно складається з трьох блоків: логіко-методологічного, психолого-педагогічного та технологічного. Формування військово-організаторських умінь у курсантів ми розглядаємо як складний педагогічний процес, у якому активно взаємодіють об’єктивні та суб’єктивні чинники формування особистості майбутнього військового фахівця, зокрема мотиви, потреби, ціннісна орієнтація, зміст і якість навчально-виховного процесу у ВВНЗ. Перспективами подальших розвідок є дослідження педагогічних умов формування військо-організаторських умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах навчально-виховного процесу ВВНЗ.

Література

  1. Видай А. Ю. Формування лідерської спрямованості особистості майбутнього офіцера ЗС України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19. 00. 05 / А.Ю.Видай. – Київ, 2002. – 196 с.
  2. Маковський О. К. Формування лідерський якостей майбутніх офіцерів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 20.02.02 / О.К.Маковський. – Хмельницький, 2002. – 191 с.
  3. Педагогічні основи навчально-виховного процесу в Державній прикордонній службі України: навчальний посібник / Д.В.Іщенко, В.В.Райко, Ю.І.Сердюк, А.Ф.Філіпов. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2005. – 146 с.
  4. Полторак С. Т. Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Т.Полторак. – Харків, 2003. – 187 с.
  5. Сердюк Ю. І. Педагогічні умови вдосконалення військово-педагогічної підготовки командирів підрозділів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / Ю.І.Сердюк. – Хмельницький, 1997. – 204 с.
  6. Тарнавський М. М. Формування культури управлінської діяльності у майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук: 20.02.02 / М.М.Тарнавський. – Хмельницький, 2001. – 244 с.
  7. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник / В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
© Ю. А. Дем’янюк, 2009.
Надійшла до редколегії 26.02.2009 року
Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»