Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
НАУКОВА ШКОЛА ПЕДАГОГІВ «АКМЕ»
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

        

Про авторську наукову школу педагогів «Акме»

(керівник: М. І. Лукьянова)

Невирішеність і складність багатьох проблем теорії і практики освіти на рубіжі XXI століття в нових умовах соціально-економічного та інформаційно-культурологічного розвитку суспільства обумовили появу цілого ряду інтегративних наук про освіту.

Це природно, оскільки освіту, як особливу сферу життєдіяльності людини, не можна розглядати винятково як педагогічну реальність і зводити проблеми освіти лише до педагогічних аспектів. Система освіти в будь-якому суспільстві характеризується багатоаспектними зв'язками з різними науками й соціумом і виступає середовищем функціонування наукового знання.

Більшість питань, що стосується освіти, являють собою комплексні міждисциплінарні проблеми, що вимагають для їх аналізу й вирішення інтеграції гуманітарних і спеціальних знань. Такого роду проблеми стають ядром нових наукових дисциплін, основою конструювання наукових областей пізнання «подвійного підпорядкування», що виникають на стику педагогічного й іншого знання.

Однієї їх таких наукових областей стала акмеологія освіти – психолого-педагогічна наука, що інтегрує знання про розвиток людини в освітньому середовищі, про досягнення нею вершин у життєдіяльності й розвитку в умовах освітньої діяльності в різних типах і видах освітніх систем. З позицій акмеології метою освіти виступає цілісний розвиток людини, індивідуальність якої постає як вища цінність.

З метою всебічного дослідження процесів, характерних для розвитку освіти (включаючи післядипломну освіту педагога й визначення можливостей його професійно-особистісного розвитку) як поліфункціональної педагогічної реальності, необхідна побудова інтегрально-цілісної методології, в структурі якої амеологічний підхід має посісти чільне місце.

Акмеологічний підхід з необхідністю припускає формування високої мотивації досягнень, прагнення до успіху, до творчості, до високих результатів у професійній діяльності, до відродження духовного світу людини, її духовному розвитку й духовній зрілості.

У цьому зв'язку істотно зростає соціокультурна роль системи післядипломної освіти педагога, стратегічні орієнтири якої акумулюють в собі духовні, ідеологічні й світоглядні цінності.

Перебудова самосвідомості вчителя, розкриття механізмів саморозвитку й становлення його індивідуальності на нинішньому етапі суспільного буття представляються особливо важливими в плані дослідження й вирішення виникаючих освітніх проблем.

Виходячи з окреслених вище позицій, основне завдання Наукової школи педагогів «Акме» бачиться в реалізації акмеологічного підходу в дослідженнях освітніх проблем у вітчизняному соціокультурному просторі. При цьому необхідною умовою існування й розвитку школи є її орієнтація на «навчання творчості» не тільки з боку керівництва, але також і всіх її учасників.

Крім того, представляється важливим реалізація в процесі роботи Наукової школи педагогів «Акме» науково-освітньої й педагогічної функцій, надання можливості для неформального спілкування різних категорій учасників, що розглядається як необхідна умова продуктивної роботи.

Все це припускає таку організацію Наукової школи педагогів «Акме», що зорієнтована на забезпечення прямих контактів між всіма її учасниками й характеризується особливим стилем міжособистісних відносин, ініціативністю й інтелектуальною активністю її учасників, спадкуванням норм і стандартів наукового співтовариства.

Є підстави вважати, що народження Наукової школи педагогів «Акме» послужить відправним пунктом для формування нового дослідницького колективу, що реалізує оригінальну дослідницьку програму, нового творчого об'єднання особистостей, небайдужих до проблем освіти й перспективам своєї професійної діяльності.

                                                      

Керівник
авторської наукової школи педагогів «Акме»

доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки
і психології Ульяновського ІПКПРО

                                       Лукьянова Маргарита Іванівна

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»