Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://intellect-invest.org.ua

Наукова школа АКСІОПЕДАГОГІКИ
http://intellect-invest.org.ua/school_aksio/


      

    

Про наукову школу
Аксіопедагогіки

(засновник: Ю. В. Пелех [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_pelekh_jv/] )

Наукова школа аксіопедагогіки покликана досліджувати шляхи і сприяти перебудові ідеологічних опор існуючої педагогічної освіти на засадах впровадження у систему підготовки педагогічних кадрів комплексу психолого-педагогічних та філософських знань з їх виразною ідейно-змістовною спрямованістю на гуманістичну орієнтацію ціннісно-смислової сфери майбутнього педагога.
 

Суспільна потреба в перебудові сучасної педагогічної освіти на зазначеній основі зумовлюється рядом міркувань, породжених соціокультурною й інформаційною реальністю новочасного вітчизняного соціуму:

1) руйнування цілісної структури ціннісних орієнтацій, що існували у межах попередньої системи, відсутність наступності у зміні поколінь призвели до втрати моральних орієнтирів молоді, виникнення й поширення численних згубних для соціуму явищ (зокрема, вживання алкоголю, наркотиків тощо) й ін.;

2) комунікативні переваги молодого покоління, окремих представників сучасної інтелігенції, значного числа публічних і офіційних осіб набули помітної мовленнєвої деградації внаслідок активного вживання іншомовних і діалектних словоформ, «сленгових» висловів, численних стилістичних новацій. На превеликий жаль усе це набуло вжитку навіть в офіційних доповідях і документах;

3) примітивна й непродумана редакційна політика українських мас-медіа (комерціалізація яких призвела до примітивізації змісту, смислу й форм презентації інформації, а також фактично до повного відсторонення вітчизняного медійного простору від реалізації освітньо-виховної функції) спровокувала формування і поширення серед молоді й підлітків викривленого смислосприйняття багатьох понять, сутності ряду явищ і причинно-наслідкових зв’язків, призвичаїла інформаційних споживачів до спрощеного уявлення про сутнісну цінність інформації;

4) суспільне знецінення освіченості взагалі та соціальна девальвація математичної складової освіти спричинили поширення серед молоді і учнів загальноосвітніх шкіл неспроможності до оволодіння рядом логічних операцій і процедур, схем умовиводів і іншого логічного інструментарію, який з давніх давен вважається необхідним елементом розумової розвиненості людини.

На фоні подібних соціальних явищ виняткової актуальності набуває завдання щодо визначення нових освітніх стратегій, які могли б стати адекватною відповіддю на виклики сьогодення.

В першу чергу йдеться про модернізацію освітнього простору, зокрема, принципів підготовки майбутніх педагогів, адже сучасний вчитель набуває статусу своєрідного «модератора» процесу творчого осягнення учнями навчального матеріалу і, водночас, на вчителя покладається завдання поширення суспільно-значущих, морально обґрунтованих принципів, що є запорукою суспільного здоров’я й гуманітарного прогресу.

Реалізація такого завдання можлива за умови глибоких, докорінних змін в особі самого педагога, його особистісно-психологічних характеристиках, і, зокрема, в його ціннісних орієнтаціях, які в контексті світосприйняття пов’язуються з наповненням індивідуальними сенсами отриманої на когнітивному рівні інформації про гуманістичні (загальнолюдські), соціально значущі та професійні цінності.

Забезпечення сучасної педагогічної науки дієвим інструментарієм, придатним для вирішення цього завдання, покладається на наукову школу аксіопедагогіки.

  

                                                

Засновник
наукової школи Аксіопедагогіки

доктор педагогічних наук,
професор

                                       


   

Пелех
Юрій Володимирович